Skorzystaj z ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową.

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych na działalność badawczo – rozwojową.
Z tą bowiem datą wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U.2015.1767)
Nowe regulacje zakładają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) od 10 do 30 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, a za taką ustawodawca uznaje „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” (art. 4a pkt 26 – 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.2014.851).

czytaj dalej...

Od 1 stycznia 2016 r. rozwód poprzedzi próba mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu

 

Od stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy dotyczące wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1595). Zamiany dotyczą postępowania sądowego, ale odnoszą się także do etapu poprzedzającego założenie sprawy w sądzie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że pozew o rozwód złożony po 1 stycznia 2016 r. powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Niezamieszczenie w pozwie rozwodowym wyżej wymienionych informacji bądź wyjaśnienia będzie stanowiło brak formalny pisma. W konsekwencji możemy się spodziewać wezwania przewodniczącego do uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 kpc.

czytaj dalej...