Skorzystaj z ulgi podatkowej na działalność badawczo – rozwojową.

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych na działalność badawczo – rozwojową.
Z tą bowiem datą wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U.2015.1767)
Nowe regulacje zakładają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) od 10 do 30 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, a za taką ustawodawca uznaje „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” (art. 4a pkt 26 – 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.2014.851). Jednak nie wszystkie koszty, które podatnik poniesie w celu lub wzwiązku z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania. W dodanym do ustawy o podatku CIT przepisie art. 18d ust. 2 znajdziemy katalog, tzw. kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Wśród nich miedzy innymi:
– wynagrodzenia oraz składki ZUS finansowane przez płatnika jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo – rozwojowej;
– nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
– ekspertyzy, opinie usługi doradcze, usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową;
– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzone działalność badawczo rozwojowej.
Podatnik, który prowadzi działalność badawczo – rozwojową i zamierza skorzystać z odliczenia, obowiązany jest wyodrębnić koszty tej działalności w ewidencji rachunkowej.
Podatnicy, którzy już korzystają z odliczenia mają obowiązek wykazać koszty kwalifikowane w zeznaniu podatkowym.
Zgodnie z przepisem art. 18 d pkt. 8 „odliczenia dokonuje się za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane”. Ulgi nie utracimy gdy za rok podatkowy podatnik poniesie stratę lub wielkość dochodu podatnika będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takim przypadku odliczeń można dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.
WYŁĄCZENIA:
W przepisach art. 18d ust. 5 oraz 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdujemy wyłączenia w stosowaniu omawianej ulgi podatkowej. W myśl wskazanych przepisów koszty kwalifikowane poniesione przez przedsiębiorcę, nie będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania w dwóch przypadkach:
1) jeżeli podatnik otrzymał zwrot tych kosztów w jakiejkolwiek formie;
2) jeżeli podatnik w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

przeczytaj również: